Regulamin Uczestnictwa


1.
Organizatorem wyjazdu jest BD Group, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 61, posiadający REGON 368097945, NIP 9721106408, wpisany do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Wojewody Wielkopolskiego, posiadający Gwarancję Ubezpieczeniową Turystyczną w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o nr GT 26/2018. Gwarancja na kwotę 50,000 euro wykupiona w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Europa.
 
2.
Osoba dokonująca rezerwacji, uczestnik tzw. „osoba zgłaszająca” w umowie zgłoszeniu przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zapłatę pełnej kwoty ceny imprezy za wszystkie osoby wymienione w umowie. Jest także odpowiedzialna za informowanie pozostałych uczestników o wszystkich szczegółach dotyczących imprezy turystycznej. Osoba dokonująca rezerwacji musi mieć ukończone 18 lat.
 
3.
Warunkiem rezerwacji w imprezie jest dokonanie wpłaty zgodnie z punktem VI zawartym w „UMOWIE ZGŁOSZENIU”. Wpłata zaliczki jest równoznaczna z akceptacją warunków uczestnictwa. Brak dokonania wpłat we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją uczestnika z imprezy bez możliwości zwrotu wpłaconych kwot.
Metoda płatności:
wpłata na konto mbank o nr 88 1240 6524 1111 0010 9446 4440
Właściciel konta:
BD Group
ul.Kwiatowa 19A, Golęczewo
W przypadku rezygnacji uczestnika z wyjazdu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi
 
4.
Organizator ma prawo odwołać imprezę jeżeli liczba zgłoszonych uczestników wyjazdu jest mniejsza niż wskazana ilość w „ umowy zgłoszenia”. W takiej sytuacji organizator powiadomi uczestników oraz całość wpłaconej kwoty zostanie zwrócona wpłacającemu.
 
5.
Wszystkie ceny są cenami umownymi. Uczestnik ma prawo do świadczeń zawartych w ofercie. Cena imprezy nie obejmuje kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych, dodatkowych ubezpieczeń, a odpowiedzialność za ich uzyskania spoczywa na uczestniku imprezy.
 
6.
Przy wyjeździe do krajów Unii Europejskiej wymagany jest ważny dowód osobisty lub paszport.

7.
Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest do samodzielnej odprawy lotniczej w ramach przewozu lotniczego oraz wydrukowania i posiadania podczas podróży kart pokładowych.
 
8.
Cena imprezy jest ustalana na podstawie obowiązujących taryf, cen, opłat i kursów walut.
 
9.
Organizator zastrzega sobie prawo do podniesienia ceny imprezy przed datą wyjazdu z tytułu wzrostu kosztów transportu, opłat urzędowych, podatków lub opłat zależnych za takie usługi jak lotniskowe, wzrostów kursów walut, a także nieprzewidzianego wzrostu cen za bilety na mecze.
 
10.
O wszystkich istotnych zmianach warunków umowy Organizator poinformuje niezwłocznie uczestnika, a uczestnik po otrzymaniu informacji powinien niezwłocznie poinformować organizatora czy przyjmuje proponowana zmianę czy odstępuje od umowy.
 
11.
Uczestnik, który zaakceptował zmiany warunków umowy opisane w pkt. 9, biorąc udział w imprezie, nie ma prawa do odszkodowania z tytułu tych zmian.
 
12.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych świadczeń w ofercie i zastąpienia ich innymi o takim im samym lub wyższym standardzie.
 
13.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe uniemożliwiające odbycie się imprezy z powodów niezależnych od organizatora. W szczególności odwołanie meczu, odwołanie lotów.
 
14.
Organizator nie odpowiada za niedogodności, zmiany terminu poszczególnych punktów programu, przedłużenie się podróży do miejsca pobytu i podróży powrotnej zaistniałe w trakcie wyjazdu, wynikłe z przyczyn niezależnych od organizatora w szczególności: warunki atmosferyczne, postoje na granicy, nieprzewidziane awarie, sytuacja polityczna itp.
 
15.
Organizator nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały wykorzystane przez uczestników imprezy z przyczyn leżących po ich stronie jak np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części imprezy, rezygnacja z wycieczek zawartych w programie imprezy.
 
16.
Organizator informuje o możliwości wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. Przedmiotem ubezpieczenia, dostępnego za dodatkową opłatą są koszt rezygnacji z w imprezie turystycznej lub zwiększenie wartości ubezpieczenia turystycznego. W przypadku chęci zakupienia takiego ubezpieczenia uczestnik powinien poinformować o tym organizatora, który udzieli wszelkich informacji.
 
17.
Lot do miejsca docelowego i przylot z niego podlegają warunkom Konwencji Montrealskiej z 1999 roku. Reklamacje dotyczące uszkodzenia lub splądrowania bagażu w trakcie przewozu lotniczego należy składać pisemnie na formularzu (PIR) na adres przedstawiciela linii lotniczej w ciągu 7 dni od odebrania uszkodzonego przedmiotu. Formularz ten dostępny jest na lotniskach.
 
18.
Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania prawa panującego
w Polsce i na terenie kraju pobytu. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przepisów prawa przez uczestników wyjazdu.
 
19.
Uczestnicy zobowiązani są do pokrycia ewentualnie wyrządzonych przez siebie szkód w trakcie trwania imprezy w miejscu ich powstania.
 
20.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 25.08.1997r. o usługach turystycznych i przepisach wykonawczych do niej.
 
21.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnej reklamacji, co do jakości realizacji programu pobytu. Reklamację należy składać pisemnie w trakcie trwania imprezy, podczas pobytu do koordynatora imprezy oraz pisemnie na adres biura w ciągu 7 dni od daty zakończenia imprezy. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 30 dni od daty jej złożenia.
 
22.
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy rozpatrywane będą przez Sąd Powszechny w Poznaniu.
Copyright ©2018 fOOtballaway, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem