Polityka Prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych lub usług dostępnych za ich pośrednictwem
 
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów internetowych utrzymywanych przez BD Group Bartosz Dąbkowski (BD Group) lub usług dostępnych za pośrednictwem tych serwisów.
Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z serwisów internetowych oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem.
Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik serwisu internetowego lub usług dostępnych za jego pośrednictwem, jn.:
1. Odwiedzanie i przeglądanie serwisów internetowych.
2. Założenie i posiadanie konta w serwisach internetowych.
3. Rejestracja i uczestnictwo w eventach.
4. Newslettery i alerty.
5. Dane innych zgłoszonych uczestników
6. Wykorzystanie wizerunku
7. Informacje o przysługujących prawach.
 
1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem serwisów internetowych
a.     Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
b.     Administratorem danych jest BD Group Bartosz Dąbkowski.
Dane kontaktowe: ul. Strzeszyńska 61, 61-479 Poznań info@footballaway.com.pl
c.      Dane przetwarzamy w celach:
- umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów,
- monitorowania nadużyć,
- informowania o treściach i usługach BD Group lub partnerów administratora,
- udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
- prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
- obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.     Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.     Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.       Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
2. Dane przetwarzane w związku z założeniem i posiadaniem konta w serwisach internetowych
a.     Dane: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, miasto, kod pocztowy, województwo, ulica, kraj, dane logowania (e-mail oraz hasło). W przypadku niektórych usług także fotografia – wykorzystanie wizerunku w celu uatrakcyjnienia oferty marketingowej.
Korzystanie z niektórych usług kierowanych do danych branż lub specjalności wymaga założenia konta, a w takim przypadku może wiązać się z przetwarzaniem dodatkowych informacji nt. posiadania gospodarstwa rolnego, związków z branżą meblową/łazienkową, posiadania tytułu architekta lub posiadania uprawnień lekarskich i numeru prawa wykonywania zawodu.
W przypadku logowania się do konta za pośrednictwem innej platformy – weryfikującej i uwierzytelniającej użytkownika – otrzymujemy także dane od podmiotów udostępniających daną usługę, tj. Facebook, Google lub LinkedIn.
W przypadku, gdy dane usługi dostępne poprzez konto wymagają przetwarzania innych danych niż dane przetwarzane w związku z samym posiadaniem konta jw., zastosowanie do takiego przetwarzania będą miały także informacje z niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z daną usługą.
b.     Administratorami danych jest BD Group Bartosz Dąbkowski jako właściciel serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych
c.      Dane przetwarzamy w celach:
- umożliwienia wygodnego korzystania z serwisów oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem w szczególności z wykorzystaniem jednolitej platformy internetowej (bez konieczności odrębnych danych logowania/logowań, ponownego zapisu danych przy korzystaniu z różnych usług),
- weryfikacji tożsamości użytkownika na potrzeby monitorowania nadużyć lub weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
- informowania o treściach i usługach BD Group lub partnerów administratora
- prowadzenia marketingu, dopasowania treści i reklam do specjalności, branż lub zainteresowań użytkowników,
- prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
- obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.     Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
W przypadku niektórych usług, danych lub rodzajów przetwarzania, użytkownik jest proszony odrębnie o potwierdzenie wyrażenia zgody. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
e.     Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających serwisy lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam, na zapewnieniu użytkownikom jednolitej platformy internetowej z dostępem do wielu usług.
f.       Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
3. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach
a.     Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni, stanowisko/student, kraj, kod pocztowy, miasto, województwo, telefon stacjonarny, telefon komórkowy, dane logowania, PESEL (adres e-mail oraz hasło), data urodzenia. W przypadku niektórych usług także fotografia – wykorzystanie wizerunku w celu uatrakcyjnienia materiałów marketingowych i ofert wykonanych podczas eventu.
b.     Administratorami danych jest BD Group Bartosz Dąbkowski jako właściciel serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych
c.      Dane przetwarzane będą w celach:
-rejestracji na event oraz założenia indywidualnego konta w systemie rejestracyjnym, które będzie umożliwiać zmianę danych uczestnika i dostęp do innych usług świadczonych przez BD Group,
- weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
- dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem (Strefa Premium/Strefa VIP itp.),
- pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
- umożliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu z wykorzystaniem dedykowanego komunikatora na urządzenia mobilne (dostępnego jako dodatkowa usługa),
- marketingu usług i komunikowania się przez BD Group z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
- udostępnienia danych organizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y); dane odbiorców danych jw. będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
- prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
- obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.     Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. ix.)
e.     Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.       Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. organizatorom, partnerom i sponsorom eventu; listy takich odbiorców danych będą na bieżąco publikowane i aktualizowane na odpowiednich stronach eventu lub w materiałach informacyjnych.
g.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
4. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera i/lub alertów
a.     Dane: w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
W przypadku usługi alertów wymagane będzie założenie konta, w tym podanie dodatkowych danych potwierdzających możliwość otrzymywania treści kierowanych do określonych branż lub specjalności – w takich przypadkach zastosowanie znajdą również informacje z pkt. 2 niniejszej Polityki Prywatności na temat przetwarzania w związku z założeniem i posiadaniem konta.
b.     Administratorami danych jest BD Group Bartosz Dąbkowski. jako właściciel serwisów internetowych oraz zarządca systemów informatycznych
c.      Dane przetwarzane będą w celach:
- przesłania zamówionego newslettera i/lub alertów; weryfikacji uprawnień do otrzymywania określonych treści lub usług,
- marketingu usług i komunikowania się przez BDGroup z korzystającymi z newslettera i/lub alertów,
- dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
- prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
- obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
d.     Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
e.     Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, alertów i innych serwisów informacyjnych BD Group, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
f.       Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT lub sprzedaż bądź wsparcie sprzedaży powierzchni reklamowej na naszych serwisach.
g.     Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 
5. Dane innych zgłoszonych uczestników.
W przypadku kiedy zgłaszający zgłasza do wzięcia udziału w wycieczce innych uczestników, zgłaszający zaświadcza, że uzyskał stosowne zgody wymagane przez BD Group od wszystkich uczestników wymienionych na dostarczonym przez zgłaszającego umowie-zgłoszeniu.
 
6. Wykorzystanie wizerunku
Firma BD Group dokumentuje organizowane wycieczki w celu uatrakcyjnienia swojej oferty. Na fotografiach dokumentujących wyjazd może pojawić się wizerunek uczestnika, który firma BD Group może wykorzystać zarówno przy tworzeniu materiałów marketingowych on-line, wpisów w mediach społecznościowych jak również materiałów drukowanych. Każdy uczestnik ma prawo do nie wyrażania zgody na wykorzystanie wizerunku – w tym celu uczestnik jest zobowiązany wyrazić brak zgody na użycie wizerunku pisemnie lub elektronicznie i dostarczyć do firmy BD Group przed rozpoczęciem zakupionej wycieczki.
 
Jeśli zgoda na wykorzystanie wizerunku zostanie cofnięta, firma BD Group dołoży wszelkich starań w celu usunięcia materiałów marketingowych zawierających wizerunek osoby cofającej zgodę i tam gdzie to będzie możliwe ten wizerunek zostanie usunięty.
 
7. Informacje o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:
a) prawo żądania dostępu do danych,
b) prawo żądania sprostowania danych;
c) prawo żądania usunięcia danych,
d) prawo żądania przeniesienia danych,
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
f) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
g) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
h) prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.
 
W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem info@footballaway.com.pl.
Copyright ©2018 fOOtballaway, All Rights Reserved.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem